Xác định thành phần cấu tạo của các nguyên tử sau: a. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt bằng 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không m

Question

Xác định thành phần cấu tạo của các nguyên tử sau:
a. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt bằng 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt
b. Nguyên tử Y có tổng số các hạt là 36.Số hạt không mang điện thì bằng 1 nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mang điện mang điện tích âm

in progress 0
Kaylee 11 phút 2021-09-13T20:15:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:17:43+00:00

  a) Nguyên tử X có tổng số hạt là 52.

  \( \to p + e + n = 52\)

  Vì \(p = e \to 2p + n = 52\)

  Số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 16.

  \( \to p + e – n = 16 \to 2p – n = 16\)

  Giải được: p=e=17; n=18.

  b) Y có tổng số hạt là 36.

  \( \to p + e + n = 36\)

  Vì \(p = e \to 2p + n = 36\)

  Vì số hạt mang điện bằng nửa hiệu số giữa tổng số hạt và hạt mang điện tích âm

  \( \to n = \frac{1}{2}(36 – e) = \frac{1}{2}(36 – p)\)

  Giải được: p=e=n=12.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )