.Xác định tỷ lệ giao tử AB DE gh của cơ thể có kiểu gen: AB/ab ED/ed GH/gh mình cần gấp

Question

.Xác định tỷ lệ giao tử AB DE gh của cơ thể có kiểu gen:
AB/ab ED/ed GH/gh
mình cần gấp

in progress 0
Gianna 1 giờ 2021-09-07T10:42:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:43:17+00:00

  Ta có cơ thể có kiểu gen: $\frac{AB}{ab}$ $\frac{ED}{de}$ $\frac{GH}{gh}$  

  $\frac{AB}{ab}$ giảm phân tạo: $\frac{1}{2}$AB : $\frac{1}{2}$ab  

  $\frac{ED}{ed}$ giảm phân tạo: $\frac{1}{2}$ED : $\frac{1}{2}$ed

  $\frac{GH}{gh}$ giảm phân tạo: $\frac{1}{2}$GH : $\frac{1}{2}$gh    

  Vậy tỉ lệ giao tử AB DE gh là: $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{8}$  

  0
  2021-09-07T10:44:00+00:00

  Đáp án:

  $\frac{AB}{ab}$$\frac{ED}{ed}$$\frac{GH}{gh}$ 

  + $\frac{AB}{ab}$

  → Cho tỉ lệ $\frac{1}{2}$AB : $\frac{1}{2}$ab

  + $\frac{ED}{ed}$

  → Cho tỉ lệ $\frac{1}{2}$ED : $\frac{1}{2}$ed

  + $\frac{GH}{gh}$

  → Cho tỉ lệ $\frac{1}{2}$GH : $\frac{1}{2}$gh

  – Tỉ lệ giao tử AB DE gh là:

  $\frac{1}{2}$ × $\frac{1}{2}$ × $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{8}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )