xác định và giải thik loại tế bào nào chưa có nhiều bào quan ( tế bào nhân thực _)

Question

xác định và giải thik loại tế bào nào chưa có nhiều bào quan ( tế bào nhân thực _)

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-31T06:32:07+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:33:41+00:00

  Đáp án:

  “bào quan” xuất phát từ quan niệm so sánh rằng một cơ thể (như một con gia súc) có nhiều loại cơ quan (như tim, phổi,và các cơ quan khác trong cơ thể) hợp thành; thì một tế bào – tương tự vậy – cũng có nhiều “cơ quan” nhỏ hợp thành. Do đó, trong nhiều ngôn ngữ nước ngoài, thì nội hàm này được gọi là “cơ quan nhỏ”, như ở tiếng Anh là organelle (phát âm IPA: /ɔːrɡəˈnɛl/), tiếng Đức là organell) dùng để chỉ một tiểu đơn vị chuyên ngành trong một tế bào có chức năng xác định. Mỗi bào quan thường được bao bọc bởi một lớp màng riêng.[4][5]

  Trước kia, người ta cho rằng sinh vật nhân sơ không có nội bào quan, nhưng do sự phát triển của các kĩ thuật nhiên cứu tế bào (đặc biệt là kính hiển vi huỳnh quang và kính hiển vi điện tử), thì các sinh vật này cũng có nhiều loại bào quan bên trong như nhiễm sắc thể, ti thể, lục lạp,… tuy ít nhiều có tính chất nguyên thủy.[6]

  Tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống có khả năng phân chia độc lập, và các tế bào thường được gọi là “những viên gạch đầu tiên cấu tạo nên sự sống”. Bộ môn nghiên cứu về các tế bào được gọi là sinh học tế bào

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T06:33:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tên gọi “bào quan” xuất phát từ quan niệm so sánh rằng một cơ thể (như một con gia súc) có nhiều loại cơ quan (như tim, phổi,và các cơ quan khác trong cơ thể) hợp thành; thì một tế bào – tương tự vậy – cũng có nhiều “cơ quan” nhỏ hợp thành. Do đó, trong nhiều ngôn ngữ nước ngoài, thì nội hàm này được gọi là “cơ quan nhỏ”, như ở tiếng Anh là organelle (phát âm IPA: /ɔːrɡəˈnɛl/), tiếng Đức là organell) dùng để chỉ một tiểu đơn vị chuyên ngành trong một tế bào có chức năng xác định. Mỗi bào quan thường được bao bọc bởi một lớp màng riêng.[4][5]

  Trước kia, người ta cho rằng sinh vật nhân sơ không có nội bào quan, nhưng do sự phát triển của các kĩ thuật nhiên cứu tế bào (đặc biệt là kính hiển vi huỳnh quang và kính hiển vi điện tử), thì các sinh vật này cũng có nhiều loại bào quan bên trong như nhiễm sắc thể, ti thể, lục lạp,… tuy ít nhiều có tính chất nguyên thủy.[6]

  Tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống có khả năng phân chia độc lập, và các tế bào thường được gọi là “những viên gạch đầu tiên cấu tạo nên sự sống”. Bộ môn nghiên cứu về các tế bào được gọi là sinh học tế bào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )