Al+H2SO4→Al2(SO4)3+SO2+H2O Fe+HNO3→Fe(NO3)3+N2+H2O FeCO3+HNO3→Fe(NO3)3+NO2+CO2+H2O

Question

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+SO2+H2O
Fe+HNO3→Fe(NO3)3+N2+H2O
FeCO3+HNO3→Fe(NO3)3+NO2+CO2+H2O

in progress 0
Remi 1 năm 2021-09-27T10:05:43+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:06:49+00:00

  1,2Al+6H2SO4→Al2(SO4)3+6H2O+3SO2

  2,10Fe+36HNO3→10Fe(NO3)3+3N2+18H2O

  3,FeCO3+4HNO3→2H2O+NO2+Fe(NO3)3+CO2

  Chúc bạn học tốt

  Cho mình ctrlhn nha

  0
  2021-09-27T10:07:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(PTHH:\\ 2Al+6H_2SO_4\xrightarrow{t^o} Al_2(SO_4)_3+3SO_2↑+6H_2O\\ 10Fe+36HNO_3\xrightarrow{t^o} 10Fe(NO_3)_3+3N_2↑+18H_2O\\ FeCO_3+4HNO_3\xrightarrow{t^o} Fe(NO_3)_3+NO_2↑+CO_2↑+2H_2O\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )