Anh chị giải giúp em bài này với ạ!!!! Bài 5. Hoà tan hoàn toàn 0,612 gam hỗn hợp gồm Al và FeO vào 310 ml dd H2SO4 loãng lấy vừa đủ thu được 672 ml k

Question

Anh chị giải giúp em bài này với ạ!!!!
Bài 5. Hoà tan hoàn toàn 0,612 gam hỗn hợp gồm Al và FeO vào 310 ml dd H2SO4 loãng lấy vừa đủ thu được 672 ml khí ở đktc.
​a/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu?​b/ Tính nồng độ mol dd H2SO4 đã lấy?
​Bài 6. Cho m gam hỗn hợp Fe và Na2SO3 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 loãng 1M. Sau phản ứng thu được một dung dịch muối A và 6,8 gam hỗn hợp khí.
​a/ Tính thành phần % thể tích của hỗn hợp khí thu được?​b/ Tính m?

in progress 0
Valentina 2 giờ 2021-10-17T04:10:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:11:39+00:00

  Đáp án:

   Bài 5:

  a/$⇒m_{Al} =5,4g\ và\ m_{FeO}=0,072g$

  b/0,1M

  Bài 6:

  a/$\%V_{H_2}=66,67\%;\%V_{SO_2}=23,33\%$

  b/ $m=23,8g$

  Giải thích các bước giải:

   Bài 5: $n_{H_2}=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\ mol$

  $FeO+H_SO_4\to FeSO_4+H_2O\\x\hspace{2cm}x\\2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2\\0,02\hspace{0,5cm}0,03\hspace{3cm}0,03$

  a/$⇒m_{Al} =0,02×27=5,4g\ và\ 72x + 0,02×27=0,612\\⇒x=0,001\ mol;m_{FeO}=0,072g$

  b/Theo PTHH

  $n_{H_2SO_4}=x+0,03=0,031\ mol⇒C_{M}=\dfrac{0,031}{0,31}=0,1M$

  Bài 6: $n_{H_2SO_4}=0,3\ mol$

  $Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2\\x\hspace{2cm}x\hspace{3cm}x\\Na_2SO_3+H_2SO_4l\to Na_2SO_3+SO_2+H_2O\\y\hspace{3cm}y\hspace{4cm}y$

  Theo bài ra, ta có hệ:

  $\left \{ {{x+y=0,3} \atop {2x+64y=6,8}} \right.$ ⇔$\left \{ {{x=0,2} \atop {y=0,1}} \right.$ 

  a/$n_{H_2}=x=0,2;\ n_{SO_2}=y=0,1⇒\\\%V_{H_2}=\dfrac{0,2}{0,2+0,1}×100\%=66,67\%\\⇒\%V_{SO_2}=23,33\ \%$

  b/ $m=56x+126y=23,8g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )