B = (1/4-1)×(1/9-1)(1/16-1)×….×(1/81-1)

Question

B = (1/4-1)×(1/9-1)(1/16-1)×….×(1/81-1)

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-07-09T22:47:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:49:13+00:00

  B=(-3/4)(-8/9)(-15/16)…(-80/81)

  Các mẫu số của các phân số là: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 Tổng có 8 phân số

  => B=3/4.8/9.15/16….80/81

   B = 1.3/2.2 . 2.4/3.3 … .8.10/9.9

  B = 1.2…8/2.3…9 . 3.4…10/2.3…9

  B = 1/9 . 10/2

  B = 5/9

  0
  2021-07-09T22:49:49+00:00

  B=(-3/4)(-8/9)(-15/16)…(-80/81)

  Các mẫu số của các phân số là: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 Tổng có 8 phân số

  => B=3/4.8/9.15/16….80/81

   B = 1.3/2.2 . 2.4/3.3 … .8.10/9.9

  B = 1.2…8/2.3…9 . 3.4…10/2.3…9

  B = 1/9 . 10/2

  B = 5/9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )