bài 1: 2 OTO cùng 1 lúc đi từ a →b mỗi h xe thứ 1 chạy nhanh hơn xe thứ 2 là 12km nên đến b trước xe thứ 2 là 100 phúp tính vận tốc mỗi xe biết quãng

Question

bài 1: 2 OTO cùng 1 lúc đi từ a →b mỗi h xe thứ 1 chạy nhanh hơn xe thứ 2 là 12km nên đến b trước xe thứ 2 là 100 phúp tính vận tốc mỗi xe biết quãng đường ab =240km bài 2 : 1 oto đi từ a →b nủa h sau 1 xe máy đi từ b →a với vận tốc kém vận tốc oto là 24km/h oto đến b được 1h20p thì xe máy mới đến a tính vận tốc xe biết vận tốc =120km

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-09-09T18:37:11+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:38:59+00:00

  Bài1

  gọi vận tốc xe 2 là x(km/h)(x>0)

  vận tốc xe 1 là : x+12(km/h)

  Đổi 100 phút = `5/3`h

  theo bài ra ta có phương trình

  `240/x-240/(x+12)=5/3`

  `240*(1/x-1/(x+12))=5/3`

  `1/x-1/(x+12)=(5/3)/240=1/144`

  `11/(x²+12x)=1/144`

  `x²+12x=1584`

  `x²+12x-1584=0`

  `[x-(-6+18√5)]*[x+6+18√5]=0`

  vì x>o ⇒ x=-6+18√5=

  `x²+12x=1584`

  `x²+12x-1584=0`

  `[x-(-6+18√5)]*[x+6+18√5]=0`

  vì x>0 ⇒ x= -6+18√5≈34,24

  Vậy vận tốc từng xe là 34,24;46,24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )