Bài 1: 22g metanol và phenol tác dụng vừa đủ 40g dd Naoh nông do 20%.tinh % khối lượng các chất. Bài 2: cho 6,51 g hôn hợp gồm Ancol metylic ,ancol e

Question

Bài 1: 22g metanol và phenol tác dụng vừa đủ 40g dd Naoh nông do 20%.tinh % khối lượng các chất.
Bài 2: cho 6,51 g hôn hợp gồm Ancol metylic ,ancol etylic , phenol tác dụng với Na dư thì thu được 1,232 lít khí hiđro dktc . cũng lg hôn hợp trên tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch Naoh 0,5M . tính % klg các chất hôn hợp.

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-16T00:52:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T00:53:51+00:00

  Đáp án:

  1) $\%m_{C_6H_5OH}=85,45\%;\ \%m_{CH_3OH}=14,55\%$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1/

  $n_{NaOH}=\dfrac{40.20}{100.40}=0,2\ mol$

  PTHH:

  $C_6H_5OH+NaOH \to C_6H_5ONa+ H_2O $

  Theo PTHH: $n_{C_6H_5OH}=n_{NaOH}=0,2\ mol$

  $\to m_{C_6H_5OH}=0,2.94=18,8\ g$

  Vậy $\%m_{C_6H_5OH}=\dfrac{18,8}{22}.100\%=85,45\%$

  $\%m_{CH_3OH}=100-85,45=14,55\%$

  Bài 2/

  Ta có: $n_{H_2}=\dfrac{1,232}{22,4}=0,055\ mol;\ n_{NaOH}=0,1.0,5=0,05\ mol$

  Gọi số mol của $CH_3OH;\ C_2H_5OH;\ C_6H_5OH$ lần lượt là x, y, z mol

  $\to 32x+46y+94z=6,51$

  +) Tác dụng với Na:

  PTHH:

  $CH_3OH+Na \to CH_3ONa+\dfrac12 H_2 \uparrow$

  $C_2H_5OH+Na \to C_2H_5ONa+\dfrac12 H_2 \uparrow$

  $C_6H_5OH+Na \to C_6H_5ONa+\dfrac12 H_2 \uparrow$

  Khi đó ta được PT: $x+y+z=2n_{H_2}=0,11$

  +) Tác dụng với NaOH:

  $C_6H_5OH+NaOH \to C_6H_5ONa+ H_2O $

  $\to z=n_{NaOH}=0,05$

  Giải các PT ta được nghiệm âm → xem lại đề bài e nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )