Bài 1 a) 47+(15-20) b) 1.(-7)-3.(-2) c) 12.(-4+3)-5.(3-6) Bài 2 Tìm số nguyên x biết: a) x-105:3=-23 b) 32+(x-8)=21 c) (|2x-3|-7)+5=11

Question

Bài 1
a) 47+(15-20)
b) 1.(-7)-3.(-2)
c) 12.(-4+3)-5.(3-6)
Bài 2
Tìm số nguyên x biết:
a) x-105:3=-23
b) 32+(x-8)=21
c) (|2x-3|-7)+5=11

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-24T21:50:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:51:41+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Bài 1

  `a) 47 + (15 – 20)`

  `= 47 + (-5)`

  `= 42`

  `b) 1 . (-7) – 3 . (-2)`

  `= -7 – (-6)`

  `= -7 + 6`

  `= -1`

  `c) 12 . (-4 + 3) – 5 . (3 – 6)`

  `= 12 . (-1) – 5 . (-3)`

  `= -12 – (-15)`

  `= -12 + 15`

  `= 3`

  Bài 2

  `a) x – 105 : 3 = -23`

  `-> x – 35 = -23`

  `-> x = 12`

  `b) 32 + (x – 8) = 21`

  `-> x – 8 = -11`

  `-> x = -3`

  `c) (|2x – 3| – 7) + 5 = 11`

  `-> |2x – 3| – 7 = 6`

  `-> |2x – 3| = 13`

  `-> 2x – 3 = 13` hoặc `2x – 3 = -13`

  `-> 2x = 16` hoặc `2x = -10`

  `-> x=  8` hoặc `x = -5`

   

  0
  2021-09-24T21:52:09+00:00

  Bài 1:

  a) 47+(15-20)

  =47+(-5)

  =42

  b) 1.(-7)-3.(-2)

  =(-7)-(-6)

  =-1

  c) 12.(-4+3)-5.(3-6)

  =12.(-1)-5.(-3)

  =(-12)-(-15)

  =3

  Bài 2:

  a) x-105:3=-23

      x-35=-23

      x     =-23+35

      x     =12

  Vậy x=12

  b) 32+(x-8)=21

             (x-8)=21-32

              x-8=-11

              x   =-11+8

              x   =-3

  Vậy x=-3

  c) (|2x-3|-7)+5=11

      |2x-3|-7=11-5

      |2x-3|-7=6

      |2x-3|=6+7

      |2x-3|=13

  =>2x-3=13

       2x=13+3

       2x=16

       x=16:2

       x=8

  =>2x-3=-13

       2x=-13+3

       2x=-10

       x=-10:2

       x=-5

  Vậy x ∈ {8;-5)

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )