bài 1. Cho 6,48g kim loại M tác dụng với khí clo tạo thành 25,65g clorua kim loại. Xác định tên kim loại M. bài 2. Cho 100 ml dung dịch HCl 1M vào 15

Question

bài 1. Cho 6,48g kim loại M tác dụng với khí clo tạo thành 25,65g clorua kim loại. Xác định tên kim loại M.
bài 2. Cho 100 ml dung dịch HCl 1M vào 150ml dung dịch NaOH 1M .Dung dịch thu được sau phản ứng làm quỳ tím:
bài 3. Cho hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 tác dụng đủ với V lit dung dịch HCl 1,6M thu được 6,72 lit khí CO2 ở đktc.
Giá trị của V là:
bài 4. Cho một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH loãng.Sau đó sục khí Cl2
vào dung dịch đó,hiện tượng là:

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-11-21T07:24:52+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:26:51+00:00

  Đáp án:

   1/Gọi x là hóa trị của M

  Ta có $nM=nMCl_{x}$

  ⇔$\frac{6,48}{M}=\frac{25,65}{M+35,5x}$

  ⇔$19,17M=230,04x$

  ⇔$M=12x$

  Kim loại có 3 hóa trị

  $x=2⇒M=24(Mg)$

  2/

  100ml=0,1lit

  150ml=0,15lit

  $nNaOH=0,15.1=0,15$

  $nHCl=0,1.1=0,1$

  $HCl + NaOH → NaCl +H_{2}O$

  0,1           0,15                             Bđ

   0,1             0,1                            P/u

  0               0,05                            Sau p/u

  Ta có $NaOH$ dư ⇒ quỳ hóa xanh

  3/

  $Na_{2}CO_{3} +2HCl → NaCl +CO_{2} +H_{2}O$

  $CaCO_{3} +2HCl →CaCl_{2} +CO_{2} +H_{2}O$ 

  nhìn pt ta có $nHCl=2nCO_{2}=\frac{6,72}{22,4}.2=0,6$

  $VddHCl=\frac{0,6}{1,6}=0,375lit$

  4/

  Ban đầu mẫu giấy hóa xanh do $NaOH$

  Cho $Cl_{2}$ vào:

  $Cl_{2}+ 2NaOH → NaClO + NaCl + H_{2}O$

  Clo tác dụng vs NaOH sinh ra nước javen có tỉnh tẩy

  ⇒Lúc sau quỳ mất màu

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )