Bài 1 : Cho tập hợp A = { x thuộc Z / -2 < x < 2 a. Hãy liệt kê tất cả phần tử của tập hợp A b. Tính tổng các phần tử của tập hợp A

Question

Bài 1 : Cho tập hợp A = { x thuộc Z / -2 < x < 2 a. Hãy liệt kê tất cả phần tử của tập hợp A b. Tính tổng các phần tử của tập hợp A

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-11-24T18:11:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:13:09+00:00

  Đáp án:

  `a) A=` { `-1;0;1` }

  `b)` Tổng các phần tử của tập hợp `A=0` 

  Giải thích các bước giải:

  `a) A=` { `-1;0;1` }

  `b)` Ta có :

  `-1+0+1`

  `=(-1+1)+0`

  `=0+0`

  `=0`

  Vậy tổng các phần tử của tập hợp `A=0` 

  0
  2021-11-24T18:13:29+00:00

  a. A = { -1 ; 0 ; 1 }

  b. Tổng tất cả các phần tử của A là 

  ( – 1 ) + 1 + 0 = 0

  Vậy tổng của A = 0

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )