Bài 1: Cho trước dãy A gồm N số nguyên A1, A2,…,AN (N<=250) Yêu cầu: Cho biết có bao nhiêu số nguyên chẵn trong dãy A Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản

Question

Bài 1: Cho trước dãy A gồm N số nguyên A1, A2,…,AN (N<=250) Yêu cầu: Cho biết có bao nhiêu số nguyên chẵn trong dãy A Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DEMCHAN.INP có cấu trúc như sau: - Dòng đầu tiên chứa số nguyên N - Dòng thứ hai chứa n số nguyên A1, A2,...,An ( giữa các số cách nhau một dấu cách) Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản DEMCHAN.OUT tổng các số nguyên trên

in progress 0
Bella 4 tuần 2021-08-11T19:15:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:17:04+00:00

  program Bai_tap_1;

  uses crt;

  var a:array[1..100]of integer;

  i,n,t:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘n=’); readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘a[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

  end;

  {—————————–xu-ly——————————}

  t:=0;

  for i:=1 to n do

  if a[i] mod 2=1 then t:=t+sqr(a[i]);

  writeln(‘tong binh phuong cac so hang le trong day A la: ‘,t);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-11T19:17:13+00:00

  uses crt;

  var a:array[1..100]of integer;

  i,n,t:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘n=’); readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘a[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

  end;

  {—————————–xu-ly——————————}

  t:=0;

  for i:=1 to n do

  if a[i] mod 2=1 then t:=t+sqr(a[i]);

  writeln(‘tong binh phuong cac so hang le trong day A la: ‘,t);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )