Bài 1: Dẫn 4,48 lít CO2(đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 1M thu được m(g) kết tủa.Tính m Bài 2: Dẫn 8,96 lít CO2(đktc) qua 400 ml dun

Question

Bài 1: Dẫn 4,48 lít CO2(đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 1M thu được m(g) kết tủa.Tính m
Bài 2: Dẫn 8,96 lít CO2(đktc) qua 400 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 0,25M và NaOH aM thu được 19,7g kết tủa. Tính a

in progress 0
Reagan 6 ngày 2021-09-09T13:51:35+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:53:05+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  1,

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,2mol\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{OH – }} = {n_{NaOH}} + 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,6mol\\
   \to \dfrac{{{n_{O{H^ – }}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = 3
  \end{array}\)

  Suy ra chỉ tạo ra 1 muối trung hòa, dư \(O{H^ – }\)

  \(\begin{array}{l}
  2O{H^ – } + C{O_2} \to C{O_3}^{2 – } + {H_2}O\\
   \to {n_{C{O_3}^{2 – }}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
  C{O_3}^{2 – } + B{a^{2 + }} \to BaC{O_3}\\
   \to {n_{BaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
   \to {m_{BaC{O_3}}} = 39,4g
  \end{array}\)

  2,

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = 0,4mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,4amol\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,1mol\\
   \to {n_{OH – }} = {n_{NaOH}} + 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = (0,2 + 0,4a)mol\\
  Ba{(OH)_2} + C{O_2} \to BaC{O_3} + {H_2}O\\
  {n_{BaC{O_3}}} = 0,1mol\\
   \to {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {n_{BaC{O_3}}} = 0,1mol
  \end{array}\)

  Giả sử: Tạo ra muối \(NaHC{O_3}\)

  \(\begin{array}{l}
  NaOH + C{O_2} \to NaHC{O_3}\\
   \to {n_{C{O_2}}} = 0,4 – 0,1 = 0,3mol\\
   \to {n_{NaOH}} = {n_{C{O_2}}} = 0,3mol\\
   \to a = 0,75M
  \end{array}\)

  Giả sử: Tạo ra muối \(N{a_2}C{O_3}\)

  \(\begin{array}{l}
  2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
   \to {n_{C{O_2}}} = 0,4 – 0,1 = 0,3mol\\
   \to {n_{NaOH}} = 2{n_{C{O_2}}} = 0,6mol\\
   \to a = 1,5M
  \end{array}\)

  Giả sử: Tạo ra 2 muối thì:

  \(\begin{array}{l}
  1 < \dfrac{{{n_{OH – }}}}{{{n_{C{O_2}}}}} < 2\\
   \to 1 < \dfrac{{0,2 + 0,4a}}{{0,4}} < 2\\
   \to 0,5 < a < 1,5
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )