Bài 1 : điền dấu lớn bé , bằng : A) 20,4dm khối ……. 204000cm khối B) 2,52m khối ….252dm khối C) 12dm khối ….. 12/1000m khối D) 990dm khối …

Question

Bài 1 : điền dấu lớn bé , bằng :
A) 20,4dm khối ……. 204000cm khối
B) 2,52m khối ….252dm khối
C) 12dm khối ….. 12/1000m khối
D) 990dm khối … 1m khối
Bài 3 : giá trị thích hợp của ý để
y – 9 giờ 45 phút * 2 = 1 giờ 15 phút là ……….
0, 25 8 y = 4,3+1,45 là ……..
Bài 4 : tính bằng cách hợp lý nhất :
A) 2,25* 7,43 +2,57 * 2,25 + 18,5
B) 54,32 * 6,24 – 6,24 * 44,32 + 37,6
Bài 5 : lãi suất tiết kiệm có kì hạn 1 tháng là 0,5 % / tháng ( sau mỗi tháng người ta cộng lãi vào gốc để tính lãi tiếp ) . Cô Hoa gửi tiết kiệm 80.000.000 đồng . hỏi sau 2 tháng cô có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi
Mọi người giúp mik nha

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-17T02:05:03+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:06:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1 : điền dấu lớn bé , bằng :

  A) 20,4dm khối < 204000cm khối

  B) 2,52m khối >.252dm khối

  C) 12dm khối .= 12/1000m khối

  D) 990dm khối <1m khối

  Bài 4 : tính bằng cách hợp lý nhất :

  A) 2,25* 7,43 +2,57 * 2,25 + 18,5

  =2,25 x (7,73+2,57)+18,5

  =2,25 x 10 + 18,5

  =22,5+18,5

  =41

  B) 54,32 * 6,24 – 6,24 * 44,32 + 37,6

  =6,24 x (54,32-44,32) + 37,6

  =6,24 x 10 +37,6

  =62.,4 + 37,6

  =100

  Bài 5 :

  Lãi 1 tháng là : 80.000.000 : 100 x 0,5=400.000 (đồng)

  Lãi 2 tháng là : 400.000 x 2=800.000(đồng)

  Sau 2 háng Cô Hoa có số tiền là :

  80.000.000 + 800.000=80.800.000(đồng)

  Đs: ( tự ghi nhé )

  Bạn sữa lại Câu 3 đi

  Cho mình CTLHN pls mik chỉ cần thế thôi

  0
  2021-09-17T02:06:51+00:00

  Đáp án:

   —

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1 : điền dấu lớn bé , bằng :

  A) 20,4dm khối < 204000cm khối

  B) 2,52m khối >.252dm khối

  C) 12dm khối .= 12/1000m khối

  D) 990dm khối <1m khối

  Bài 4 : tính bằng cách hợp lý nhất :

  A) 2,25* 7,43 +2,57 * 2,25 + 18,5

  =2,25 x (7,73+2,57)+18,5

  =2,25 x 10 + 18,5

  =22,5+18,5

  =41

  B) 54,32 * 6,24 – 6,24 * 44,32 + 37,6

  =6,24 x (54,32-44,32) + 37,6

  =6,24 x 10 +37,6

  =62.,4 + 37,6

  =100

  Bài 5 :

  Lãi 1 tháng là : 80.000.000 : 100 x 0,5=400.000

  Lãi 2 tháng là : 400.000 x 2=800.000

  Sau 2 háng Cô Hoa có số tiền là :

  80.000.000 + 800.000=80.800.000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )