Bài 1 Giải các phương trình và bất phương trình sau: a) 6x-12=x+3 b)|x-1|= 3x+2 c) 3(x-2)<4(x+2)

Question

Bài 1 Giải các phương trình và bất phương trình sau: a) 6x-12=x+3 b)|x-1|= 3x+2 c) 3(x-2)<4(x+2)

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-11T13:18:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T13:20:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T13:20:39+00:00

  a) 6x-12=x+3

  ⇒5x-12=3

  ⇒5x=15

  ⇒x=3

  Vậy x=3

  b)|x-1|= 3x+2

  |x-1|=x-1 khi x-1≥0 hay x≥1

  |x-1|=-x+1 khi x-1<0 hay x<1

  Xét x-1=3x+2 với x≥1 ta có:

  x-1=3x+2

  ⇒-2x-1=2

  ⇒-2x=3

  ⇒x=-3/2(Ko TM x≥1)

  Xét -x+1=3x+2 với x<1 ta có:

  -x+1=3x+2

  ⇒-4x+1=2

  ⇒-4x=1

  ⇒x=-1/4(TM)

  Vậy x=-1/4

  c,3(x-2)<4(x+2)

  ⇒3x-6<4x+8

  ⇒-x-6<8

  ⇒-x-14<0

  ⇒-x<14

  ⇒x>-14

  Vậy x>-14

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )