Bài 1: Hòa tan a gam Al vào 300g dd HCL 7.3% a. Tính giá trị a b. Tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng

Question

Bài 1: Hòa tan a gam Al vào 300g dd HCL 7.3%
a. Tính giá trị a
b. Tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-13T06:13:21+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T06:14:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-13T06:14:59+00:00

  a, mHCl = ( 300 x 7,3 ) : 100 = 21,9g

  => n HCl pứ= 21,9 : 36,5 = 0,6 mol

  PTHH : 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 

   ——–0,2—-0,6——-0,2——0,3

  =>mAl = 0,2 x 27 = 5,4 ( g )

  b, mdd sau pứ = 300 + 5,4 – ( 0,3 x 2 ) = 304,8 (g)

   mAlCl3 = 0,2 x 133,5 = 26,7 (g)

  => C%= mct/mdd x 100% = 26,7/304,8 x 100% =8,75984252 % 

  ~ CHÚC BẠN HỌC TỐT /:3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )