Bài 1: Tính nhanh a) 58. 75 + 58. 50 – 58. 25 b) 27. 39 + 27. 63 – 2. 27 c) 128. 46 + 128. 32 + 128. 22 d) 66. 25 + 5. 66 + 66. 14 + 33. 66 e) 12. 35

Question

Bài 1: Tính nhanh
a) 58. 75 + 58. 50 – 58. 25
b) 27. 39 + 27. 63 – 2. 27
c) 128. 46 + 128. 32 + 128. 22
d) 66. 25 + 5. 66 + 66. 14 + 33. 66
e) 12. 35 + 35. 182 – 35. 94
f) 48. 19 + 48. 115 + 134. 52
g) 27. 121 – 87. 27 + 73. 34
h) 125. 98 – 125. 46 – 52. 25
i) 136. 23 + 136. 17 – 40. 36
j) 17. 93 + 116. 83 + 17. 23
k) 35. 23 + 35. 41 + 64. 65
l) 29. 87 – 29. 23 + 64. 71
m) 19. 27 + 47. 81 + 19. 20
87. 23 + 13. 93 + 70. 87
ko cần chả lời hết

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-07-09T22:55:18+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:56:31+00:00

  a) 58. 75 + 58. 50 – 58. 25 = 58.(75 +50 -25)

                                               = 58.100 = 5800

  b) 27. 39 + 27. 63 – 2. 27  = 27.(39 +63 -2)

                                               = 27.100 = 2700  

  c) 128. 46 + 128. 32 + 128. 22 = 128.(46 +32 +22)

                                                      = 12.100 = 1200

  e) 12. 35 + 35. 182 – 35. 94 = 35.(12+182 -94)

                                                 = 35.100 = 3500

  f) 48. 19 + 48. 115 + 134. 52 = 48.(19 +115) +134.52

                                                   = 48.134 + 134.52

                                                   = 134.(48 +52)

                                                   = 134.100 = 13400

  g) 27. 121 – 87. 27 + 73. 34 = 27.(121 -87) +73.34

                                                 = 27.34 +73.34

                                                 = 34.(27 +73)

                                                 = 34.100 = 3400

  h) 125. 98 – 125. 46 – 52.25 = 125.(98 -46) -52. 25

                                                  = 125.52 -52.25

                                                  = 52.(125 -25)

                                                  = 52. 100 = 5200

  i) 136. 23 + 136. 17 – 40. 36 = 136.(23 +17) -40.36

                                                  = 136.40 -40.36

                                                  = 40.(136 -36)

                                                  = 40.100 = 4000

  j) 17. 93 + 116. 83 + 17. 23 = 17.(93 +23) +116.83

                                                 = 17.116 +116.83

                                                 = 116.(17+83)

                                                 = 116.100 = 11600

  k) 35. 23 + 35. 41 + 64. 65 = 35.(23 +41) +64.65

                                                = 35.64 +64.65

                                                = 64.(35 +65)

                                                = 64.100 = 6400

  l) 29. 87 – 29. 23 + 64. 71 = 29.(87-23) +64.71)

                                              = 29.64 +64.71

                                              = 64.(29 +71)

                                              = 64.100 = 6400

  m) 19. 27 + 47. 81 + 19. 20 = 19.(27 +20) +47.81

                                                 = 19.47 +47.81

                                                 = 47.(19 +81)

                                                 = 47.100 = 4700

  87. 23 + 13. 93 + 70. 87 = 87.(23 +70) +13.93

                                           = 87.93 + 13.93

                                           = 93.(87 +13)

                                           = 93.100 = 9300

  Mk không làm câu d!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )