bài 10 : Hai tổ thợ may có 48 người, biết rằng nếu chuyển 1/4 số thợ của tổ một sang tổ hai thì hai tổ có số người bằng nhau . Hỏi mỗi tổ có bao nhiê

Question

bài 10 : Hai tổ thợ may có 48 người, biết rằng nếu chuyển 1/4 số thợ của tổ một sang tổ hai thì hai tổ
có số người bằng nhau . Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người ?

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-04T08:44:14+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T08:45:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Bài 10 :

  Ta có sơ đồ :

    – Sau khi chuyển $\frac{1}{4}$ số người tổ 1 sang tổ 2 thì mỗi đội có số người là :                   

                                 48 : 2 = 24 ( người )

    – Phân số chỉ số người còn lại của tổ 1 sau khi chuyển $\frac{1}{4}$ số thợ cho tổ 2 là :

                              1 – $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$ ( Số người tổ 1 ) .

    – Số người tổ 1 là :

                              24 : $\frac{3}{4}$ = 32 ( người )

    – Số người tổ 2 là :

                             48 – 32 = 16 ( người )

                                   Đ/S ___________

  0
  2021-09-04T08:45:53+00:00

  – Khi 2 tổ có số người bằng nhau thì mỗi tổ có số người là :

        48 : 2 = 24 (người)

  – Phân số chỉ 24 người so với số người ban đầu của tổ 1 là :

         1 – `1/4` = `3/4` (số người ban đầu của tổ 1)

  – Số người ban đầu của tổ 1 là :

         24 : `3/4` = 32 (người)

  – Số người ban đầu của tổ 2 là :

         48 – 32 = 16 (người)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )