Bài 11: Cho hai đa thức P(x) = 2x³ – 2x + x² – x³ + 3x + 2 và Q(x) = 4x³ – 5x² + 3x – 4x – 3x³ + 4x² +1 a) Rút gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy th

Question

Bài 11: Cho hai đa thức P(x) = 2x³ – 2x + x² – x³ + 3x + 2 và Q(x) = 4x³ – 5x² + 3x – 4x – 3x³ + 4x² +1
a) Rút gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x)
c) Tính P(-1) ; Q(2)

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-06T18:12:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:14:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) P(x) = 2x³ – 2x + x² – x³ + 3x + 2 = x³ + x² + x+ 2

  Q(x) = 4x³ – 5x² + 3x – 4x – 3x³ + 4x² +1 =  x³ – x² – x + 1.

  b) P(x) + Q(x) = x³ + x² + x+ 2 + x³ – x² – x + 1 = 2x³ + 3.

  P(x) – Q(x) = x³ + x² + x+ 2 – x³ + x² + x – 1 = 2x² + 2x + 1.

  c)P(-1) = (-1)³ + (-1)² -1 + 2 = -1 + 1 + 1 = 1

  Q(2) = 2³ – 2² – 2 + 1 = 8 – 4 – 2 + 1= 3.

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha. Cảm ơn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )