Bài 137. Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 5 dư 4, chia 8 dư 4 và hiệu của các thương bằng 426. Bài 138. Bác Tư thu hoạch xoài và cho vào hộp m

Question

Bài 137. Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 5 dư 4, chia 8 dư 4 và hiệu của
các thương bằng 426.
Bài 138. Bác Tư thu hoạch xoài và cho vào hộp mang đi bán. Nếu mỗi hộp chứa
10 quả thì còn thừa 8 quả, còn mỗi hộp chứa 12 quả thì thiếu 4 quả. Hỏi số xoài là
bao nhiêu quả, biết số xoài của bác Tư nhiều hơn 200 và ít hơn 300 quả.
Bài 139. Tổng của ba số là 2904. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì
được thương là 3 dư 1. Nếu lấy số thứ hai chia cho số thứ ba cũng được
thương là 3 dư 1. Tìm số thứ nhất?

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-09-20T17:52:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:53:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 138:

  Mỗi hộp 10 quả thừa 8 quả nên số xoài chia cho 10 dư 8 mà số xoài nên số xoài nhiều hơn 200 và ít hơn 300 quả nên xoài có thể là 208; 218; 228; 238; 248; 258; 268; 278; 288; 298 (quả)

  Số xoài nếu chia 12 quả vào mỗi hộp thì thiếu 4 quả nên số xoài phải là số chia 12 và dư 8 quả

  =>Trong các số trên chỉ có 248 chia 12 dư 8.

  Vậy số xoài là 248 quả.

  Bài 139:

  Gọi số thứ 3 là A ( điều kiện : A > 0 ) 

  Ta có: 

  A + A x 3 + 1 + ( A x 3 + 1 ) x 3 + 1 = 2904

  A x 4 + 1 + A x 9 + 3 +1 = 2904

  A x 13 + 5 = 2904

  A x 13 = 2904 – 5

  A x 13 = 2899

  => A = 223

  Vậy số thứ 3 là 223

  Số thứ 1 là:

  ( 223 x 3 + 1 ) x 3 + 1 = 2011

  Đáp số: 2011

  ( CHO C CTLHN NHÉ)

  HỌC TỐT                                                                                                                    

  0
  2021-09-20T17:54:36+00:00

  137.

  Gọi a là số chia 5 dư 4 và chia 8 dư 4.
  Thấy a – 4 chia hết cho cả 5 và 8.
  Số a – 4 nhỏ nhất chia hết cho cả 5 và 8 là: 5 x 8 = 40.
  Có: 40 : 5 = 8 và 40 :5 = 5.
  Do đó, hiệu của hai thương này là: 8 – 5 = 3.

  Ta có: 426 : 3 = 142.
  Vậy số a – 4 chia hết cho 5 và 8 được hai thương có hiệu bằng 426 là:
  40 x 142 = 5680.
  Suy ra, số cần tìm là: 5680 + 4 = 5648
  Đ/S: 5684.

  138.

  Mỗi hộp 10 quả thừa 8 quả, nên số xoài là số chia cho 10 dư 8. Mà số xoài nhiều
  hơn 200 và nhỏ hơn 300. Do vậy, số xoài có thể là: 208, 218, 228, 238, 248, 258,
  268, 278, 288, 298.
  Số xoài chứa 12 quả mỗi hộp thì thiếu 4 quả, nên số xoài là số chia cho 12 dư 8.
  Trong các số trên chỉ có 248 là chia 12 dư 8.
  Vậy bác Tư có 248 quả xoài.
  Đ/S: 248 quả.

  139.

  Coi số thứ nhất là 9 phần bằng nhau thì số thứ 2 là 3 phần như vậy, số thứ ba là 1 phần như vậy.

  Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 + 9 = 13.

  Giá trị 1 phần bằng nhau là: (2904 – (3 + 1 + 1)) : 13 = 223.
  Số thứ nhất là: 223 x 9 + 4 = 2011.
  Đ/S: 2011.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )