Bài 2: a) Hình thang cân ABCD có AB // CD, AB < CD, O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng: OA = OB ; OC = OD. b) Hai đoạn thẳng AB và CD

Question

Bài 2: a) Hình thang cân ABCD có AB // CD, AB < CD, O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng: OA = OB ; OC = OD. b) Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì? Vì sao?

in progress 0
Skylar 4 tháng 2021-08-25T15:48:01+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:49:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Xét ΔABC và ΔBAD,có:

  AB chung 

  góc BAD=góc ABC(ABCD là hthang cân)

  AD=BC(ABCD là hthang cân)

  ⇒ΔABC=ΔBAD(c-g-c)

  ⇒Góc BAC=góc ABD(2 góc t/ứ)

  ΔOAB có:góc OAB=góc OBA⇒ΔAOB cân tại O⇒OA=OB

  Ta có:góc ADB= góc ACB(ΔABC=ΔBAD)

  Mà góc ADC=góc BCD

  ⇒góc ADC-góc ADB=góc BCD- góc ACB

  ⇒góc ODC=góc OCD

  ⇒ΔDOC cân tại O

  ⇒OD=OC

  b)Ta có OA=OC(gt)

  ⇒ΔOAC cân tại O

  ⇒góc A1=(180 độ – góc AOC)/2(tính chất Δ cân) (1)

  Ta có: OB=OD(gt)

  ⇒ΔOBD cân tại O

  ⇒Góc B1=(180 độ – góc BOD)/2 (tinh chất Δ cân) (2)

  góc AOC=góc BOD (đối đỉnh)

  Từ (1) (2) (3)⇒ góc A1=góc B1

  ⇒ AC // BD (vì có cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau)

  ⇒Tứ giác ABCD là hình thang 

  ta có:AB=OA + OB

           CD=OC + OD

  Mà OA=OC,OB=OD

  ⇒AB=CD

  ⇒ABCD là hình thang cân

   

  0
  2021-08-25T15:49:10+00:00

  Đáp án:a)

  Xét ADC và BCD, ta có:

  AD = BC (tính chất hình thang cân)

  (ADC) = (BCD) (gt)

  DC chung

  Do đó: ADC = BCD (c.g.c) ⇒ ∠C1∠D1

  Trong OCD ta có: ∠C1∠D1 ⇒ OCD cân tại O ⇒ OC = OD (1)

  AC = BD (tính chất hình thang cân) ⇒ AO + OC = BO + OD (2)

  Từ (1) và (2) suy ra: AO = BO.

   

  Giải thích các bước giải:phần b thì chịu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )