Bài 58:a)Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20 b)Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên :64;169;196

Question

Bài 58:a)Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20
b)Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên :64;169;196
Bài 59:a)Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 đến 10
b)Viết mỗi số sau thành lập phương cảu một số tự nhiên :27;125;216
Mọi người giúp mình nhé hihi

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-07-08T18:21:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:23:16+00:00

  Bài `58:`

  `a)0^2=0;1^2=1;2^2=4;3^2=9;4^2=16;5^2=25;6^2=36;7^2=49;8^2=64;9^2=81;10^2=100;11^2=121;12^2=144;13^2=169;14^2=196;15^2=225;16^2=265;17^2=189;18^2=324;19^2=361;20^2=400`

  `b)64=8^2;169=13^2;196^14^2`

  Bài `59:`

  `a)0^3=0;1^3=1;2^3=8;3^3=27;4^3=64;5^3=125;6^3=216;7^3=343;8^3=512;9^3=729;10^3=1000`

  `b)27=3^3;125=5^3;216=6^3`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-07-08T18:23:24+00:00

  Bài 58:

  a)0^2=0

  1^2=1

  2^2=4

  3^2=9

  4^2=16

  5^2=25

  6^2=36

  7^2=49

  8^2=64

  9^2=81

  10^2=100

  11^2=121

  12^1=144

  13^2=169

  14^2=196

  15^2=225

  16^2=256

  17^2=280

  18^2=324

  19^2=361

  20^2=400

  b) 64=8^2                      169=13^2                   196=14^2

  Bài 59. a) 0^3 = 0

  1^3=1

  2^3=8

  3^3=27

  4^3=64

  5^3=125

  6^3=216

  7^3=343

  8^3=512

  9^3=729

  10^3=1000

  b) 27=3^3                      125=5^3                          216=6^3

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  BY@CUGIAI2K9

  NOCOPY#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )