Bài 6: cho hai tập hợp A ={ 5 : 7 } và B ={6;8} .Viết tập hợp gồm các phần tử trong đó a một phần tử thuộc A và thuộc B b một phânf tử thuộc A và

Question

Bài 6: cho hai tập hợp A ={ 5 : 7 } và B ={6;8} .Viết tập hợp gồm các phần tử trong đó
a một phần tử thuộc A và thuộc B
b một phânf tử thuộc A và hai thuộc tử thuộc B
bài 13 trong các dòng sau
x+1:x:x+2 trong đó x thuộc N
b x-1:x:x+ 1 trong đó x thuộc N*
c x+ 3: x+4: x + 5 trong đõ thuộc N
dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ? x phải ccos thêm điều kiện gì để ccar ba dòng đều là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-07-11T00:48:03+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:49:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 6: Cho hai tập hợp A ={ 5; 7 } và B ={6; 8} .Viết tập hợp gồm các phần tử trong đó

  a) một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B

      {5; 6}          {5; 8}          {7; 6}          {7; 8}

  b) một phần tử thuộc A và hai thuộc tử thuộc B

      {5; 6; 8}          {7; 6; 8}

  Bài 13: Trong các dòng sau:

  a) x + 1; x; x + 2 trong đó x thuộc N

  b) x – 1; x; x + 1 trong đó x thuộc N*

  c) x + 3; x + 4; x + 5 trong đó x thuộc N

  Dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

                Dòng b, c

  x phải có thêm điều kiện gì để cả ba dòng đều là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

  0<x

  0
  2021-07-11T00:49:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 6:

   a, C = {5 ; 8}     G = { 5;6}       H={ 7 ; 6}     J={ 7 ; 8}

  b, E = { 7 ; 6 ; 8}               V ={5 ; 6 ; 8}

   Bài 13

   Dòng b và c cho ta ba số tự nhiên liên tiếp

  x phải có điều kiện lớn hơn 0 để cả ba dòng đều là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )