Bài 7 lịch sử 8 Lê-nin có vai trò như thế nào đối với Đảng Công nhân xã hội Dân chủ Nga?

Question

Bài 7 lịch sử 8
Lê-nin có vai trò như thế nào đối với Đảng Công nhân xã hội Dân chủ Nga?

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-09-12T19:19:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T19:21:34+00:00

  *Lê-nin có vai trò quan trọng đối với đảng công nhân xã hội Dân chủ Nga là:

  – Tham gia phong trào công nhân và thành lập chính đảng vô sản :
  + Năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó là mầm mống của Đảng mácxít cách mạng.
  + Năm 1898, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập.
  + Năm 1903, Đại hội đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lê-nin để bàn về cương lĩnh và điều lệ Đảng.
  – Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác :
  + Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo “Tia lửa” nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.
  + Lê-nin viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này ; nhấn mạnh tầm quan trọng của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )