Bài 7. Liệt kê và tính tổng tất cả các sồ nguyên x thỏa mãm. a) –7 x  7 b) –9 x  6 câu a là dấu nhỏ hoặc bằng , và nhỏ câu b là dấu nhỏ , và dấu n

Question

Bài 7. Liệt kê và tính tổng tất cả các sồ nguyên x thỏa mãm.
a) –7 x  7
b) –9 x  6
câu a là dấu nhỏ hoặc bằng , và nhỏ
câu b là dấu nhỏ , và dấu nhỏ hoặc bằng

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-11-26T10:50:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:51:47+00:00

  (Câu trả lời bằng hình ảnh)

  0
  2021-11-26T10:51:51+00:00

  Đáp án:

  a)Để thỏa mãn 

  -7_<x<7

  => x ∈ { -7;±6;±5;±4;±3;±2;±1;0}

  Tổng các số nguyên x thỏa mãn:

  -7+-6+-5+-4+-3+-2+-1+0+1+2+3+4+5+6

  =(-6+6)+(-5+5)+(-4+4)+(-3+3)+(-2+2)+(-1+1)+-7+0

  = 0+ (-7)

  = -7

  b) để -9<x_<6

  => x ∈ { -8; -7; ±6; ±5;±4;±3;±2;±1;0}

  Tổng các số nguyên x thỏa mãn:

  -8+-7+-6+-5+-4+-3+-2+-1+0+1+2+3+4+5+6

  = (-6+6)+(-5+5)+(-4+4)+(-3+3)+(-2+2)+(-1+1)+-8+-7+0

  = 0+-8+-7

  =-15

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )