Bài 7: Qua trung điểm M của đoạn AB vẽ đường thẳng d vuông góc với AB. Trên đường thẳng d lấy điểm K. Chứng minh KM là tia phân giác của góc AKB. Bài

Question

Bài 7: Qua trung điểm M của đoạn AB vẽ đường thẳng d vuông góc với AB. Trên đường thẳng d lấy điểm K. Chứng minh KM là tia phân giác của góc AKB.
Bài 8: Cho góc xOy có Ot là tia phân giác. Trên hai tia Ox, Oy lần lượt lấy các điểm M, N sao cho OM = ON. Trên tia Ot lấy P bất kì. Chứng minh
a) PM = PN.
b) Khoảng cách từ P đến hai cạnh của góc xOy bằng nhau.
Bài 9: Cho tam giác ABC có góc A bằng 900. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = CA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB.
a) Chứng minh: AB = DE b) Tính số đo góc EDC?

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-07-07T15:20:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:21:56+00:00

  Xét  ΔKAM và ΔKBM , ta có :

      AM = BM (gt)

      KM là cạnh chung

      AMK = BMK(=90 độ)

  =>ΔKAM và ΔKBM  (c.g.c ) 

  => ∠AKM = ∠BKM ( 2 góc tương ứng )

  => KM là tia phân giác góc AKB

  0
  2021-07-07T15:22:22+00:00

  Bài 7 : 

  Xét 2 tam giác KAM và KBM , có :

  AM = BM

  KM chung

  AMK = BMK =90 độ

  => 2 tam giác bằng nhau 9 (c.g.c ) 

  => AKM = BKM ( 2 góc tương ứng )

  => KM là tia phân giác góc AKB – đpcm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )