Bài 9: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) (CH3COO)3C3H5 + NaOH ” b) (C17H35COO)3C3H5 + H2O ” c) (C17H33COO)3C3H5 + ? ” C17H35COONa + ? d) CH

Question

Bài 9: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) (CH3COO)3C3H5 + NaOH ”
b) (C17H35COO)3C3H5 + H2O ”
c) (C17H33COO)3C3H5 + ? ” C17H35COONa + ?
d) CH3COOC2H5 + ? ” CH3COOK + ?

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-11-17T00:28:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:30:10+00:00

  Giải thích các bước giải 

  a, (CH3COO)3C3H5+ 3NaOH  3CH3COONa+ C3H5(OH)3 

  b, (C17H35COO)3C3H5 + H2O ⟶HCl3CH3COOH+ C3H5(OH)3 

  c, (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3 

  d, CH3COOC2H5 + KOH CH3COOK+ C2H5OH

  0
  2021-11-17T00:30:23+00:00

  a, (CH3COO)3C3H5+ 3NaOH $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 3CH3COONa+ C3H5(OH)3 

  b, (C17H35COO)3C3H5 + H2O $\buildrel{{HCl, t^o}}\over\longrightarrow$ 3CH3COOH+ C3H5(OH)3 

  c, (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 

  d, CH3COOC2H5 + KOH $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ CH3COOK+ C2H5OH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )