Bài này làm thế nào ạ? Viết chương trình nhập 1 xâu bất kì từ bàn phím.in xâu vừa nhập ra màn hình?

Question

Bài này làm thế nào ạ?
Viết chương trình nhập 1 xâu bất kì từ bàn phím.in xâu vừa nhập ra màn hình?

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-07T19:03:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:05:08+00:00

  uses crt;
  var s:string;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap xau: ‘); read(s);
     writeln(‘Xau vua nhap: ‘,s);
     readln
  end.

  0
  2021-08-07T19:05:22+00:00

  Pic. 

  bai-nay-lam-the-nao-a-viet-chuong-trinh-nhap-1-au-bat-ki-tu-ban-phim-in-au-vua-nhap-ra-man-hinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )