Bài1: Tìm x€Z để các phân số sau có giá trị là số nguyên a)3/x-1 b)x-2/x-3 c)4x+1/2x+3 Bài 2: Chứng minh các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên

Question

Bài1: Tìm x€Z để các phân số sau có giá trị là số nguyên
a)3/x-1
b)x-2/x-3
c)4x+1/2x+3
Bài 2: Chứng minh các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n
a)n+1/2n+3
b)2n+1/3n+2
c)2n+3/4n+8
Bài 3: Tính nhanh các tổng sau
a)A=12/4.7+12/7.10+12/10.13+…+12/73.76
b)B=1/15+1/35+1/63+1/99+…+1/2499
Nhanh gấp nha tại mai thi rồi

in progress 0
Lydia 11 phút 2021-09-09T17:44:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T17:45:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi ` ƯCLN(n+1;2n+3) ` là `d`

  ` n+1 \vdots d `

  ` 2n+3 \vdots d `

  ` 2(n+1) \vdots d `

  ` 1(2n+3 ) \vdots d `

  ` 1 \vdots d `

  ` d = ± 1 `

  vậy ps đó tối giản 

   gọi ` ƯCLN(2n+1;3n+2)` là `d`

  \(\left[ \begin{array}{l}2n+1 \vdots d\\3n+2 \vdots d \end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}3(2n+1) \vdots d\\2(3n+2) \vdots d \end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}6n+3 \vdots d\\6n+4 \vdots d \end{array} \right.\) 

  ` ( 6n+3 – 6n+4 ) \vdots d `

  ` d = ± 1 `

  vậy ps đó tối giản 

  gọi ` ƯCLN(2n+3;4n+8 ) ` là `d`

  \(\left[ \begin{array}{l}2n+3 \vdots d\\4n+8\vdots d \end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}2(2n+3 )\vdots d\\1(4n+8)\vdots d \end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}4n+6 \vdots  d\\4n+8\vdots d \end{array} \right.\) 

  ` ( 4n+6 – 4n+8 )  \vdots d `

  ` d = ± 1 `

  vậy ps đó tối giản 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )