Bai1tim X băngN biet a,(158-X)÷7=20 B,10+2x=4ngu5÷4ngu3

Question

Bai1tim X băngN biet
a,(158-X)÷7=20
B,10+2x=4ngu5÷4ngu3

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-11-21T19:02:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T19:04:21+00:00

  Đáp án:

  a) $x=18$

  b) $x=3$

  Giải thích các bước giải:

  a) $(158-x):7=20$
  $\Leftrightarrow 158-x=20.7$
  $\Leftrightarrow 158-x=140$
  $\Leftrightarrow x=18$
  Vậy $x=18$
  b) $10+2x=4^{5}:4^{3}$
  $\Leftrightarrow 10+2x=4^{2}$
  $\Leftrightarrow 10+2x=16$
  $\Leftrightarrow 2x=16-10$
  $\Leftrightarrow 2x=6$
  $\Leftrightarrow x=3$
  Vậy $x=3$

  0
  2021-11-21T19:04:38+00:00

  Đáp án: \(\left[ \begin{array}{l}x=18\\x=3\end{array} \right.\) 

  Giải thích:

  $a)(158-x):7=20$

  $158-x=20.7$

  $x=158-140$

  $x=18$

  $b)10+2x=4^5:4^3$

  $10+2x=4^2$

  $2x=16-10$

  $x=6:2$

  $x=3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )