bạn nào giải giúp mình với ạ ( có lời giải chi tiết thì càng tốt ạ ) Câu16. Cho ankan A cótêngọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. CTPT của A là: A. C11

Question

bạn nào giải giúp mình với ạ ( có lời giải chi tiết thì càng tốt ạ )
Câu16. Cho ankan A cótêngọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. CTPT của A là:
A. C11H24 B. C9H20 C. C8H18 D. C10H22
Câu17.Ankan X cócôngthứcphântử C5H12, khitácdụngvớiclotạođược 4 dẫnxuấtmonoclo.Têncủa X là
A.Pentan. B.Isopentan. C.Neopentan. D. 2,2-đimetylpropan.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.
Câu 19:Cho 4 chất: metan, etan, propanvà n-butan. Sốlượngchấttạođượcmộtsảnphẩmthếmonocloduynhấtlà:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 20:Trongphòngthínghiệmcóthểđiềuchếmetanbằngcáchnàosauđây ?
A.Nhiệtphânnatriaxetatvớivôitôixút. B.Crackinhbutan
C.Từphảnứngcủanhômcacbuavớinước. D. A, C.
Câu 21:Khithựchiệnphảnứngđehidrohóahợpchất X có CTPT là C5H12thuđượchỗnhợp 3 ankenđồngphâncấutạocủanhau. Vậytêncủa X là:
A. 2,2 – dimetylpentan B. 2,2 – dimetylpropan
C. 2- metylbutan D.Pentan
Câu 22:Cho phảnứng: X + Cl2→2-clo-2-metylbutan. X cóthểlàhidrocacbonnàosauđây?
A. CH3CH2CH2CH(CH3)2 B. CH3 CH2CH(CH3)2
C.CH3CH(CH3 )CH(CH3)2 D.CH3 CH2CH2CH3
Câu 23: ChấttácdụngvớiHCl (hoặc HBr,HI,H2SO4) tạora 2 sảnphẩmlà:
A.Etilen B.But-2-en C.Isobutan D.Propen.
Câu 24: Đểphânbiệtpropenvớipropan ,tadùng :
A. Dung dịchbrom B. Nướcvôitrong C. Dung dịchNaOH D. Tấtcảđềuđúng
Câu25: Chấtnàosauđâycóđồngphânhìnhhọc?
A. CH2 = CH – CH2 – CH3 B. CH3 – CH – C(CH3)2.
C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 D. (CH3)2 – CH – CH = CH2
Câu26: Ứngvớicôngthứcphântử C4H8 cóbaonhiêuđồngphâncấutạomạchhở?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu27: Nhữnghợpchấtnàosauđâycóđồngphânhìnhhọc (cis-trans)?
CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV);
C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).
A. (I), (IV), (V). B. (II), (IV), (V). C. (III), (IV). D. (II), III, (IV), (V).
Câu28: Trùnghợp m tấnetilenthuđược 1 tấnpolietilen (PE) vớihiệusuấtphảnứngbằng 80%. Giátrịcủa m là:
A.1,25 B. 0,80 C. 1,80 D. 2,00
Câu29: Mộthiđrocacbon X cộnghợpvớiaxitHCltheotỷlệmol 1 : 1 tạosảnphẩmcóthànhphầnkhốilượngclolà 45,223 %. Côngthứcphântửcủa X là:
A.C4H8 B. C3H6 C. C3H8 D. C2H4
Câu30: Cho Hiđrocacbon X phảnứngvớibrom(trong dung dịch) theotỷlệmol 1 : 1 thìđượcchấthữucơ Y(chứ 74,08% bromvềkhốilượng). Khi X phảnứngvớiHBrthìthuđượchaisảnphẩmhữucơkhácnhau. Têngọicủa X là:
A. But-1-en B.Etilen C. But-2-en. D.Propilen

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-11-21T20:26:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:28:05+00:00

  Đáp án:

  16/D

  etyl : 2 cacbon

  đimetyl: 2 cacbon

  hexan: 6 cacbon

  Tổng cacbon: 6+2+2=10⇒$C_{10}H_{22}$

  17/B

  Pentan tạo được 3 dẫn xuất

  Neopentan và 2,2-đimetylpropan có cùng CTCT và tạo được 1 dẫn xuất

  18/A

  nCO2=0,35

  nH2O=0,55

  BTNT “O”:

  2nO2=2nCO2+nH2O ⇒nO2=0,625

  Vkk=0,625.22,4.5=70lit

  19/B

  metan và etan tạo được 1 dẫn xuất

  propan và n-butan tạo được 2 dẫn xuất

  20/D

  Al4C3 +12H2O →3 CH4 + 4Al(OH)3

  CH3COONa +NaOH $\buildrel{{CaO,t^o}}\over\longrightarrow$ CH4 +Na2CO3

  21/C

  22/B

  2-clo-2-metylbutan : CCl(CH3)2-CH2-CH3

  Thay clo là hidro ta được: CH(CH3)2-CH2-CH3

  23/D

  Etilen và but-2-en cân tạo được 1 sản phẩm

  Iso butan tạo được 1 sản phẩm

  24/A

  propen là mất màu dung dịch Brom còn propan thì không

  25/C

  26/C

  CH2=CH-CH2-CH3

  CH3-CH=CH-CH3

  CH3-C(CH3)=CH2

  27/B

  28/A

  m lý thuyết của PE=1:80%=1,25 tấn

  mPE=mEtilen=1,25

  29/B

  $M_{dẫn xuất}=\frac{35,5}{45,223\%}=78,5$

  $MX=78,5-36,5=42$

  C3H6 có 12.3+6=42 (Nhận)

  30/A

  MY=160:74,08%=216

  MX=216-160=56

  Ta có chỉ có but-1-en và propilen tác dụng vối HBr sinh ra 2 sản phẩm khác nhau

  C4H8 có PTK: 12.4+8=56(Nhận)

  C3H6 có PTK: 12.3+6=42(Loại)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-21T20:28:48+00:00

  Đáp án:

  16 D

  17 B

  18 A

  19 B

  20 D

  21 C

  22 B

  23 D

  24  A

  25 C

  26 C

  27 B

  28 A 

  29 B

  30 A

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )