bạn nga đọc một quyển sách lần 1 đọc 1/2 số trang của quyển sách và 1/2 số trang của lần 1. lần 2 đọc 1/3 số trang còn lại à 1/3 số trang của lần 2. l

Question

bạn nga đọc một quyển sách lần 1 đọc 1/2 số trang của quyển sách và 1/2 số trang của lần 1. lần 2 đọc 1/3 số trang còn lại à 1/3 số trang của lần 2. lần 3 đọc 1/4 số trang còn lại và 3/4 số trang của lần 3. cuối cùng còn lại 24 trang. hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-09T22:28:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:30:05+00:00

  Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày `1` đọc là: `1` `-` `1/3` `=` `2/3` (trang)

  Phân số chỉ số trang ngày thứ `2` đọc là: `2/3` `.` `2/5` `=` `4/15` (trang)

  Phân số chỉ số trang đọc trong ngày thứ `3` là: `2/3` `-` `4/15` `=` `2/5` (trang)

  Quyển sách có số trang là: `72` `:` `2/5` `=` `180` (trang)

   

   

  0
  2021-07-09T22:30:18+00:00

  Đáp án:

  `180` trang

  Giải thích các bước giải:

  Số trang còn lại sau ngày thứ nhất đọc là:

  `1` `-` `1/3` `=` `2/3` (trang)

  Số trang ngày thứ 2 đọc là:

  `2/3` `.` `2/5` `=` `4/15` (trang)

  Số trang ngày thứ 3 đọc là:

  `2/3` `-` `4/15` `=` `2/5` (trang)

  Quyển sách có tổng số trang là:

  `72` `:` `2` `.` `5` `=` `180` (trang)

  ĐS : `180` trang

  + Dấu ”.” là dấu x (nhân)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )