biết khối lg của nguyên tử của 1 loại đồng vị của Mg là 4,48.10^-23gam, của Fe là 8,96.10^-23gam, của Al là 4,82.10^-23 gam Tính khối lượng 1 mol Mg,

Question

biết khối lg của nguyên tử của 1 loại đồng vị của Mg là 4,48.10^-23gam, của Fe là 8,96.10^-23gam, của Al là 4,82.10^-23 gam
Tính khối lượng 1 mol Mg, ion Al3+, ion Fe3+

in progress 0
Natalia 1 giờ 2021-09-07T07:35:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:36:17+00:00

  Mỗi 1 mol ion tương ứng với $6.10^{23}$ ion. 

  $m_{Mg}=4,48.10^{-23}.6.10^{23}=26,88g$

  $m_{Al^{3+}}=m_{Al}=4,82.10^{-23}.6.10^{23}=28,92g$

  $m_{Fe^{3+}}=m_{Fe}=8,96.10^{-23}.6.10^{23}=53,76g$

  0
  2021-09-07T07:36:59+00:00

  Vì khối lượng của ion xấp xỉ khối lượng nguyên tử (vì khối lượng e mất đi không đáng kể)

  1 mol nguyên tử tương đương với \(6,023.10^{23}\) nguyên tử.

  \( \to {m_{Mg}} = {4,48.10^{ – 23}}{.6,023.10^{23}} = 26,98304{\text{ gam}}\)

  \({m_{A{l^{3 + }}}} = {4,82.10^{ – 23}}{.6,023.10^{23}} = 29,03086{\text{ gam}}\)

  \({m_{F{e^{3 + }}}} = {8,96.10^{ – 23}}{.6,023.10^{23}} = 53,96608{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )