Biết rằng tuổi Tuấn có bao nhiêu ngày thì tuổi Bố có bấy nhiêu tuần; Tuổi Tuấn có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Ô

Question

Biết rằng tuổi Tuấn có bao nhiêu ngày thì tuổi Bố có bấy nhiêu tuần; Tuổi Tuấn có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Ông hơn bố 30 tuổi. Tính tuổi mỗi người.
Tuyệt đối đúng nhé!

in progress 0
Josephine 7 phút 2021-09-12T07:20:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:21:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vậy Tuấn có số phần là 1/7 vì 1 tuần có 7 ngày.

  tuổi bố bằng 1/12 tuổi ông vì 1 năm có 12 tháng

  Vậy tuổi bố là:

  30:(12-7)x7=42 tuổi

  tuổi con là:

  42:7=6 tuổi

  tuổi ông là:

  42+30=72 tuổi

  đáp số:con: 6 tuổi

              Bố: 42 tuổi

             Ông: 72 tuổi 

  0
  2021-09-12T07:21:29+00:00

  Đáp án:

  Tuấn: `6` tuổi

  Bố: `42` tuổi

  Ông: `72` tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Vì tuổi Tuấn có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bấy nhiêu tuần

  `⇒` tuổi Tuấn `= 1/7` tuổi bố

  Vì tuổi Tuấn có bấy nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm

  `⇒` tuổi Tuấn `= 1/12` tuổi ông

  Vậy nếu ta coi tuổi Tuấn là `1` phần thì tuổi bố là `7` phần như thế và tuổi ông là `12` phần như thế

  Tuổi bố là: `30 : (12 – 7) × 7 = 42 (tuổi)`

  Tuổi ông là: `42 + 30 = 72 (tuổi)`

  Tuổi Tuấn là: `42 : 7 = 6 (tuổi)`

                    Đáp số: Tuấn: `6` tuổi

                                 Bố: `42` tuổi

                                 Ông: `72` tuổi 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )