Biểu đồ về lực lượng lao động của nước ta năm 2017,2018,2019

Question

Biểu đồ về lực lượng lao động của nước ta năm 2017,2018,2019

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-04T20:28:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:29:25+00:00

   

  Tổng số

  Chia ra

  Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

  Công nghiệp và xây dựng

  Dịch vụ

  Số lượng (nghìn người)

  Năm 2017

  Quý I năm 2017

  53 363,5

  21 611,2

  13 604,0

  18 148,3

  Quý II năm 2017

  53 403,2

  21 594,8

  13 666,4

  18 142,0

  Quý III năm 2017

  53 769,1

  21 695,5

  13 803,1

  18 270,5

  Quý IV năm 2017

  54 051,9

  21 486,1

  14 118,9

  18 446,9

  Năm 2018

  Quý I năm 2018 (*)

  53 985,8

  20 860,2

  14 403,6

  18 722,0

  Cơ cấu (%)

  Năm 2017

  Quý I năm 2017

  100,0

  40,5

  25,5

  34,0

  Quý II năm 2017

  100,0

  40,4

  25,6

  34,0

  Quý III năm 2017

  100,0

  40,3

  25,7

  34,0

  Quý IV năm 2017

  100,0

  39,8

  26,1

  34,1

  Năm 2018

  Quý I năm 2018(*)

  100,0

  38,6

  26,7

  34,7

   HƠI KHÓ HIỂU MONG BẠN THÔNG CẢM

  XIN HAY NHẤT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )