Cả ba kho chứa 78 tấn thóc.Số thóc ở kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là 1,2 tấn. Số thóc ở kho thứ ba gấp rưỡi số thóc ở kho thứ nhất và kho thứ ha

Question

Cả ba kho chứa 78 tấn thóc.Số thóc ở kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là 1,2 tấn. Số thóc ở kho thứ ba gấp rưỡi số thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai.Tính số thóc ở mỗi kho.

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-09-08T06:25:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:26:35+00:00

  Đổi: gấp rưỡi = $\dfrac{3}{2}$

  Số thóc ở kho thứ ba là:

  78 : (3 + 2) × 3 = 46,8 (tấn)

  Sô thóc ở 2 kho còn lại là:

  78 – 46,8 = 31,2 (tấn)

  Số thóc ở kho thứ hai là:

  (31,2 – 1,2) : 2 = 15 (tấn)

  Số thóc ở kho thứ nhất là:

  31,2 – 15 = 16,2 (tấn)

  ĐS: 46,8 tấn

        15 tấn

        16,2 tấn

  0
  2021-09-08T06:26:37+00:00

  Đáp án:Tham khảo

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )