Cách giải dạng bài tập liên quan đến este và cho ví dụ

Question

Cách giải dạng bài tập liên quan đến este và cho ví dụ

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-07-12T10:21:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:22:12+00:00

  Các dạng bài tập este thông thường thường dùng các công thức:

  + Bảo toàn khối lượng.

  + Bảo toàn $O$ cho phản ứng cháy: $n_{O\rm este}+2n_{O_2}=2n_{CO_2}+n_{H_2O}$

  + Bảo toàn $C, H, Na$ cho phản ứng cháy este, ancol, muối.

  + $n_{COO}=n_{NaOH}+n_{KOH}$ (nếu có)

  + $n_{NaOH}=3n_{C_3H_5(OH)_3}=n_{\text{muối}}$ (với phản ứng xà phòng hoá triglixerit)

  + $n_{CO_2}-n_{H_2O}=(k-1)n_{\text{chất}}$ (dành cho phản ứng đốt cháy $C, H, O$ với $k$ là độ bất bão hoà của chất đem đốt). Nếu có nhiều nhất: $n_{CO_2}-n_{H_2O}=\sum (k-1)n_{\text{chất}}= (k_1-1)n_{\text{chất 1}}+(k_2-1)n_{\text{chất 2}}+(k_3-1)n_{\text{chất 3}}+…$

  + $n_{H_2}=n_{Br_2}$ với phản ứng làm no.

  Các bài este khó cần phải biện luận (tuỳ bài xử lí). Thường dùng số C trung bình; sử dụng đồng đẳng hoá; sử dụng dồn chất;…

  * Ví dụ: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp hai este $X$ (no, đơn chức, mạch hở) và este $Y$ (no, tạo bởi axit hai chức và ancol đơn chức, mạch hở) vừa đủ $0,4$ mol $NaOH$ thu được hh $A$ (1 ancol là ancol isopropylic và $0,2$ mol hai ancol đồng đẳng liên tiếp) và hh $B$ gồm hai muối. Đốt cháy $A$ thu được $0,9$ mol $CO_2$. Đốt cháy $B$ thu được $H_2O$, $Na_2CO_3$ và $0,3$ mol $CO_2$. Biết $X$ có mạch cacbon phân nhánh. Xác định CTCT $X$ và $Y$?

  Đáp án: $X: HCOOCH(CH_3)-CH_3; Y: CH_3OOC-CH_2-COOC_2H_5$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )