cách làm bài viết các biểu thức sau dưới dạng số hữu tỉ: a) 20^8 x 4^8; b) 10^6 :2^6 c) 5^4 x 2^8 d) 7^8 x 9^4 e)27^4 : 25^6 e

Question

cách làm bài viết các biểu thức sau dưới dạng số hữu tỉ: a) 20^8 x 4^8; b) 10^6 :2^6 c) 5^4 x 2^8 d) 7^8 x 9^4 e)27^4 : 25^6 e

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-01T11:05:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:07:07+00:00

  a)80^8

  B)5^6

  c)20^4

  d)441^4

  e)11390625^2

  0
  2021-10-01T11:07:22+00:00

  $\begin{array}{l}
  a)\,\,{20^8}{.4^8} = {\left( {20.4} \right)^8} = {80^8} = \frac{{{{80}^8}}}{1}.\\
  b)\,\,{10^6}:{2^6} = {\left( {\frac{{10}}{2}} \right)^6} = {5^6} = \frac{{{5^6}}}{1}.\\
  c)\,\,{5^4}{.2^8} = {5^4}.{\left( {{2^2}} \right)^4} = {5^4}{.4^4} = {\left( {5.4} \right)^4} = {20^4} = \frac{{{{20}^4}}}{1}.\\
  d)\,\,{7^8}{.9^4} = {\left( {{7^2}} \right)^4}{.9^4} = {49^4}{.9^4} = {\left( {49.9} \right)^4} = {441^4} = \frac{{{{441}^4}}}{1}\\
  e)\,\,{27^4}:{25^6} = {\left( {{3^3}} \right)^4}:{\left( {{5^2}} \right)^6} = {3^{12}}:{5^{12}} = {\left( {\frac{3}{5}} \right)^{12}}.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )