Cách tính nữa nhé : 3. Tính chất nào sau đây không phải của nước? A. Tác dụng được với oxi B. Sôi ở 100oC, hóa rắn ở 0oC (ở điều kiện áp suất bằng atm

Question

Cách tính nữa nhé :
3. Tính chất nào sau đây không phải của nước?
A. Tác dụng được với oxi
B. Sôi ở 100oC, hóa rắn ở 0oC (ở điều kiện áp suất bằng atm)
C. Hòa tan được nhiều chất
D. Là chất lỏng, không màu
4. Tính thể tích V của khí O2 (đktc) sinh ra khikhí nhiệt phân hoàn toàn 12, 25 gam KClO3 có xúc tác thích hợp.
A. V= 2,24 lít
B. V= 4.48 lít
C. V= 1,12 lít
D. V= 3,36 lít

in progress 0
Jade 5 ngày 2021-12-04T17:27:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:28:45+00:00

  Đáp án:

   Bài mình để đây nhé.

  Giải thích các bước giải:

   3.A

  4.D

  0
  2021-12-04T17:29:02+00:00

  Đáp án:

   3 A

  4 D

  Giải thích các bước giải:

   4) 2KClO3->2KCl+3O2

  nKCl=12,25/122,5=0,1 mol

  nO2=0,1×3/2=0,15 mol

  VO2=0,15×22,4=3,36 l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )