Câu 1: a) Cần trộn CO và H2 theo tỉ lệ thể tích thế nào để thu được hỗn hợp khí có khối lượng riêng bằng khối lượng riêng của CH4 ở cùng đk nhiệt độ v

Question

Câu 1: a) Cần trộn CO và H2 theo tỉ lệ thể tích thế nào để thu được hỗn hợp khí có khối lượng riêng bằng khối lượng riêng của CH4 ở cùng đk nhiệt độ và áp suát
b) Cần bao nhiêu lít O2 để đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp CO và H2 ở trên biết các thể tích khí ở đktc

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-08-20T04:47:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:49:15+00:00

  a)

  Ta có:

  \({M_{hh}} = {M_{C{H_4}}} = 12 + 1.4 = 16\)

  Áp dụng quy tắc đường chéo:

  \(\begin{array}{*{20}{c}}
    {CO(28)}&{}&{14} \\ 
    {}&{hh(16)}&{} \\ 
    {{H_2}(2)}&{}&{12} 
  \end{array} \to \frac{{{V_{CO}}}}{{{V_{{H_2}}}}} = \frac{{14}}{{12}} = \frac{7}{6}\)

  b)

  Đốt cháy hỗn hợp

  \(2CO + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2C{O_2}\)

  \(2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2{H_2}O\)

  \( \to {V_{{O_2}}} = \frac{1}{2}{V_{CO}} + \frac{1}{2}{V_{{H_2}}} = \frac{1}{2}{V_{hh}} = \frac{1}{2}.5,6 = 2,8{\text{ lít}}\)

  0
  2021-08-20T04:49:34+00:00

  Bạn tham khảo.

  Đáp án:

  a) V CO/V H2 = 7/6

  b) V O2=2,8l

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )