Câu 1: câu lệnh nào sau đây dùng để in giá trị lưu trong biến x ra màn hình? a,Writeln(x); b,Write(x); c, Write(x:3); d, Cả a,b,c đều đúng Câu 2: hãy

Question

Câu 1: câu lệnh nào sau đây dùng để in giá trị lưu trong biến x ra màn hình?
a,Writeln(x);
b,Write(x);
c, Write(x:3);
d, Cả a,b,c đều đúng
Câu 2: hãy cho biết giá trị của biến a, biến b bằng bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:
a:=5; b:=10;
if (a>b) then a:=a+5 else b:=b-2;
A, a=5,b=8 B, a=10, b=8 C, a=10, b=10 D, a=5, b=10
Câu 3: phép toán (105 div 10+105 mod 5)có giá trị:
a, 5
b, 0
c, 15
d, 10
Câu 4: chon câu lệnh Pascal hợp lệ trong các câu sau:
a, If x:=a+b then x:=x+1;
b, If a>b then max=a;
c, If a>b then max :=a; else max:=b;
d, If 5=6 then x:=100;
Câu 5: để gán giá trị 12 cho biến x ta sử dụng lệnh:
a, x:=12; b, x=:12; c,x:12; d, x=12;
CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU NHA!

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-07-29T10:42:52+00:00 2 Answers 2946 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:44:11+00:00

  Câu 1: D. Cả a,b,c đều đúng
  Câu 2: A. a=5,b=8
  Câu 3: D. 10
  Câu 4: D. If 5=6 then x:=100;
  Câu 5: A. x:=12;

  0
  2021-07-29T10:44:11+00:00

  Câu 1: D

  Câu 2: A
  – a = 5, b = 10
  – Điều kiện a > b là sai nên thực hiện lệnh 2: `b=b-2=10-2=8`
  – Vậy a = 5, b = 8

  Câu 3: A
  105 div 10 + 105 mod 5 = 5 + 0 = 5

  Câu 4: D
  – A: Biểu thức sau IF là 1 điều kiện, không phải là biểu thức gán
  – C: Trước ELSE có dấu “;” => Sai
  – B: Phép gán sai dấu

  Câu 5: A
  – Cú pháp: <tên biến>:=<giá trị>;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )