Câu 1: Cho 0,2 mol Magie tác dụng với axit sunfuric loãng thu được bao nhiêu lít khí hidro ? Câu 2: Cho Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl. Thể

Question

Câu 1: Cho 0,2 mol Magie tác dụng với axit sunfuric loãng thu được bao nhiêu lít khí hidro ?
Câu 2: Cho Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl. Thể tích khí hidro (đktc) thu được là?

in progress 0
Natalia 2 giờ 2021-09-10T02:25:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:26:03+00:00

  `PTHH: Mg + 2HCl → MgCl_2 + H_2`

  Theo pt: `n_(H_2) = n_(Mg) = 0.2 (mol)`

  `→ V_(H_2) = 0.2 · 22.4 = 4.48 (l)`

  2,

  `PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2`

  Theo pt: `n_(H_2) = 1/2n_(HCl) = 1/2 · 0.5 = 0.25 (mol)`

  `→ V_(H_2) = 0.25 · 22.4 = 5.6 (l)` 

  0
  2021-09-10T02:26:46+00:00

  Câu 1 Mg +H2SO4—>MGSO4+H2 n h2=n Mg=0,2(mol) V H2=0,2.22,4=4,48(l)

  Câu2 Zn +2HCl—>ZnCl2+H2 n H2=1/2 n HCl=0,25(mol) V H2=0,25.22,4=5,6(l)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )