Câu 1. Cho các dung dịch chứa các chất tan sau: HCl; NaHSO4; NaHCO3; BaCl2; NaOH; Na2CO3. Viết phương trình phân tử và ion nếu có khi trộn các dung dị

Question

Câu 1. Cho các dung dịch chứa các chất tan sau: HCl; NaHSO4; NaHCO3; BaCl2; NaOH; Na2CO3. Viết phương trình phân tử và ion nếu có khi trộn các dung dịch từng đôi một
Câu 2. Dd A chứa H2SO4. Lấy 10ml dd A pha loãng thành 100ml dd có pH=2
Tính pH của dd A
THANKS

in progress 0
Quinn 1 ngày 2021-09-08T13:28:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:29:46+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  HCl + NaHC{O_3} \to NaCl + C{O_2} + {H_2}O\\
  {H^ + } + HC{O_3}^ –  \to C{O_2} + {H_2}O\\
  HCl + NaOH \to NaCl + {H_2}O\\
  {H^ + } + O{H^ – } \to {H_2}O\\
  2HCl + N{a_2}C{O_3} \to 2NaCl + C{O_2} + {H_2}O\\
  2{H^ + } + C{O_3}^{2 – } \to C{O_2} + {H_2}O\\
  NaHS{O_4} + NaOH \to N{a_2}S{O_4} + {H_2}O\\
  HS{O_4}^ –  + O{H^ – } \to S{O_4}^{2 – } + {H_2}O\\
  NaHC{O_3} + NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  HC{O_3}^ –  + O{H^ – } \to C{O_3}^{2 – } + {H_2}O\\
  BaC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to 2NaCl + BaC{O_3}\\
  B{a^{2 + }} + C{O_3}^{2 – } \to BaC{O_3}\\
  2)\\
  {\rm{pH = 2}} \Rightarrow {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = {10^{ – 2}} = 0,01M\\
  {n_{{H^ + }}} = 0,01 \times 0,1 = 0,001\,mol\\
  {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = \dfrac{{0,001}}{{0,01}} = 0,1M\\
  pH =  – \log (0,1) = 1
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )