câu 1 Đơn thức 7x^3y^5z có bậc là : A .1 B. 3 C .5 D.9 câu 2 Thu gọn đơn thức 6x^2y.(-1/2xy^3) ta được A -3x^3y^

Question

câu 1 Đơn thức 7x^3y^5z có bậc là :
A .1 B. 3 C .5 D.9
câu 2 Thu gọn đơn thức 6x^2y.(-1/2xy^3) ta được
A -3x^3y^4 b.-3x^2y^3 C12x^3y^4 D 3x^2y^4
câu 3 đa thức P(x)= 3x-6 có nghiệm là
A 2 B3 C 6 D0
câu 4 giá trị biểu thức 7x-4 tại x=-2 là :
A 7 B-18 C -4 D-2
câu 5: cho tam giác ABC cân tại A, AB= 3cm vậy AC = ?cm
A 3cm B 4cm C 5cm D 7cm

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-08-02T11:42:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:44:10+00:00

  Đáp án:

  1.D

  2.A

  3.A

  4.D

  5.A

  Xin hay nhất ạ!

  @nguyenquanhoa

   

  0
  2021-08-02T11:44:49+00:00

  1. D

  Bậc: `3+5+1=9`

  2. A

  `6x^2y(-1/2xy^3)`

  `=(6 . -1/2)(x^2 .x).(y.y^3)`

  `=-3x^3y^4`

  3. A

  Để `P(x)` có nghiệm `\toP(x)=0`

  `\to3x-6=0`

  `\to3x=6`

  `\to x=2`

  4. B

  `x=-2` giá trị biểu thức là: `7.(-2)-4=-14-4=-18`

  5. A

  `ΔABC` cân tại `A→AB=AC=3cm`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )