Câu 1.Hai BàTrưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ?Việc làm đó có ý nghĩa gì đối với đất nước ta lúc bấy giờ ? Giải hộ mình với

Question

Câu 1.Hai BàTrưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ?Việc làm đó có ý nghĩa gì đối
với đất nước ta lúc bấy giờ ?
Giải hộ mình với

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-11-12T02:22:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:23:47+00:00

  Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

  0
  2021-11-12T02:23:59+00:00

  Sau khi đã đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

  Biết được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân.

  Ý nghĩa: Đó là những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Có Vua tức là nước có chủ đó là chân lí khẳng định quyền làm chủ đất nước của người Việt. 
  Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên nhân dân ta thương tiếc, kính trọng, ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng và những người đã hi sinh vì độc lập, tự da của đất nước, khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của dân tộc ta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )