câu 1 khối lượng kali clorat cần thiết để điều chế 48g oxi là Câu 2 Đốt cháy joanf toàn m gam Mg cần dùng vừa đủ 62,888 lit không khí dktc Giá trị củ

Question

câu 1 khối lượng kali clorat cần thiết để điều chế 48g oxi là
Câu 2 Đốt cháy joanf toàn m gam Mg cần dùng vừa đủ 62,888 lit không khí dktc Giá trị của m là

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-07-28T14:01:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T14:03:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1

  $2KClO_{3}\overset{t^o}→2KCl+3O_{2}↑$

  Ta có $n_{O_{2}}=\frac{48}{2×16}=1,5(mol)$

  Theo pt $n_{KClO_{3}}=\frac{2}{3}n_{O_{2}}=\frac{2}{3}×1,5=1(mol)$

  $⇒m_{KClO_{3}}=1×(39+35,5+3×16)=122,5$

  Câu 2

  $2Mg+O_{2}\overset{t^o}→2MgO$

  Ta có $n_{O_{2}}=\frac{62,888}{22,4}=2,8075(mol)$

  Theo pt $n_{Mg}=\frac{1}{2}n_{O_{2}}=\frac{1}{2}×2,8075=1,40375(mol)$

  $⇒m_{Mg}=1,40375×24=33,69(g)$

  0
  2021-07-28T14:03:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   c1 no2=48/32=1,5

  ptpu 2kclo3=>2kcl+3o2

  theo ptpu ta co n kclo3=2/3no2=2/3×1,5=1

  m kcl03 can dung=1×122,5=122,5gam

  c2 n kk=62,888/22,4=2,8075

  ta co no2 =1/4 nn2

  hay ta co 1/4nn2+nn2=2,8075

                 5/4nn2=2,8075

                    =>nn2=2,8075/5phần4

                    =>nn2=2,246

                    =>no2=2,8075-2,246=0,5615mol

         ptpu 2mg+o2=>2mgo

  theo ptpu ta co m mg=0,5615x2x24=26,952

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )