Câu 1. Vào năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên yêu nước để lập ra Cộng sản đoàn từ tổ chức. A. Tâm tâm xã B. Tân Việt cách mạng đảng

Question

Câu 1. Vào năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên yêu nước để lập ra Cộng sản đoàn từ tổ chức.
A. Tâm tâm xã
B. Tân Việt cách mạng đảng
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
D. Việt Nam Quốc dân đảng.
Câu 2. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đã xác định lãnh đạo của cách mạng Đông Dương là
A. Giai cấp tư sản dân tộc
B. Giai cấp tiểu tư sản trí thức
C. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
D. Giai cấp công nhân với đôi tiên phong là Đảng cộng sản
Câu 3. Giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc đia lần thứ hai có sự chuyển biến như thế nào?
A. Tăng nhanh về số lượng
B. Tăng nhanh về chất lượng
C. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng
D. Vươn lên lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc
Câu 4. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là
A. Báo Thanh niên
B. Tác phẩm “Đường Cách Mệnh”
C. Bản án chế độ thực dân Pháp
D. Báo Người cùng khổ
Câu 5. Tầng lớp tư sản mại bản có thái độ chính trị như thế nào đối với phong trào cách mạng Việt Nam?
A. Quyền lợi gắn với đế quốc, thái độ phản động, kẻ thù của cách mạng
B. Ít nhiều có tinh thần dân tộc, nhưng không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương
C. Yêu nước, có tinh thần chống đế quốc, chống phong kiến cao
D. Là lực lượng lãnh đạo cách mạng
Câu 6. Nguyên tắc tư tưởng trong Chương trình hành đông của Việt Nam Quốc dân đảng năm 1929 là
A. Trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới
B. Độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày
C. Tự do, bình đẳng, bác ái
D. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giác ngộ đảng viên
Câu 7. Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
B. Đảng cộng sản Việt Nam
C. Đông Dương cộng sản Đảng
D. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A. Đưa yêu sách đến hội nghị Vécxai
B. Đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp
D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
Câu 9. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là
A. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản
B. Thực hiện cách mạng ruộng đất triệt để
C. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc
D. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc
Câu 10. Hạn chế trong hoạt động của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là
A. Nội bị chia rẽ, công kích lần nhau, tranh giành ảnh hưởng của quần chúng
B. Chưa tập hợp được khối liên minh công – nông
C. Làm cho phong trào cách mạng Việt Nam đi chệch hướng cách mạng vô sản

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-05T02:20:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:22:15+00:00

  1.a

   2.d

  3.c

  4.a

  5. a 

  6. c

  7. c

  8. b

  9. a

  10.a

  0
  2021-08-05T02:22:28+00:00

  Câu 1 : A

  Câu 2. D

  Câu 3. C

  Câu 4. A

  Câu 5. A 

  Câu 6. C

  Câu 7. C

  Câu 8. B

  Câu 9. A

  Câu 10. A

  Xin hay nhất

  Chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )