Câu 1 Với giá trị nào của a để hệ phương trình . {2x+3y=5−2x−3y=a vô số nghiệm A a = 3 B a = – 5 C a = 5 D a = – 3 Câu 2 Trong các điểm sau, điểm nào

Question

Câu 1
Với giá trị nào của a để hệ phương trình .
{2x+3y=5−2x−3y=a
vô số nghiệm
A
a = 3
B
a = – 5
C
a = 5
D
a = – 3
Câu 2
Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2×2
A
M(1;-2)
B
P(2 ; -8)
C
N(2 ; 4)
D
Q(2 ; 8)
Câu 3
Phương trình 2×2 + 5x – 6 = 0 có:
A
Có vô số nghiệm
B
Vô nghiệm
C
Có nghiệm kép
D
Có hai nghiệm phân biệt
Câu 4
Hai số có tổng bằng 8 và tích bằng 15 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A
x2 – 8x + 15 = 0
B
x2 + 8x – 15 = 0
C
x2 +15x + 8 = 0
D
x2 – 15x + 8 = 0
Câu 5
Với giá trị nào của k thì đường thẳng y = (3 – k)x – 3k đi qua điểm A(-1;1).
A
k = 4
B
k = -3
C
k = – 2
D
k = – 1
Câu 6
Với giá trị nào của m thì phương trình x2 + 2x + m = 0 có hai nghiệm phân biệt?
A
m > 1
B
m = 1
C
m < 1 D m ≥ 1 Câu 7 Đồ thị hàm số (P): y = x2 và (d): y = -2x + 3 có số điểm chung là: A 1 B 0 C 2 D Vô số Câu 8 Phương trình x2 – 5x + 4 = 0 có hai nghiệm là: A x = 1; x= -4 B x = -1;x = 4 C x = 1; x = 4 D x = -1; x = -4 Câu 9 Hàm số y = - 3x2 đồng biến khi: A x < 0 B x = 0 C x ∈ R D x > 0
Câu 10
Nghiệm tổng quát của phương trình 5x + y = 7 là:
A
{y ∈Rx=7−y
B
{x ∈Ry=−5x+7
C
{y ∈Rx=y−7
D
{x ∈Ry=5x+7
Câu 11
Nghiệm của phương trình x4 + 3×2 – 4 =0
A
{1; -1; 2; -2}
B
{1 ;-1}
C
{ 2; – 2}
D
{1;2}
Câu 12
Cho phương trình mx2 – 2x + 4 = 0 ( m là tham số).
Nếu phương trình trên có hai nghiệm phân biệt thì m có giá trị nào sau đây:
A
m ≠0
B
m < 0,25 và m ≠0 C m < 0,25 D m ∈ R Câu 13 Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2–√ x + 3y = - 5 A (- 2–√;-1) B ( 2–√ ; 1) C (- 2–√; 1) D ( - 1 ; - 2–√ ) Câu 14 Tìm hoành độ của điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x2 biết điểm A có tung độ bằng 18. A – 3 B 3 hoặc - 3 C 0 D 3 Câu 15 Giả sử x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình 2x2 + 3x – 10 = 0 . Khi đó x1.x2 có giá trị bằng: A -5 B -1,5 C 1,5 D 5

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-07-27T02:31:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:33:31+00:00

  Đáp án:

  1) A

  2) D

  3) C

  5) B

  6) C

      vote và cám ơn mik nhé!!!!!

          mik cám ơn trước

  0
  2021-07-27T02:33:39+00:00

  1a

  2d

  3c

  5b

  6a

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )