Câu 11: Tại sao cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để? A. Giai cấp tư sản nắm quyền B. Lật đỗ chính quyền quân c

Question

Câu 11: Tại sao cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để?
A. Giai cấp tư sản nắm quyền
B. Lật đỗ chính quyền quân chủ chuyên chế
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
D. Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc CMTS
Câu 12 : Ý nào sau đây không nằm trong chính sách của phái Giacobanh?
A. Tịch thu ruộng đất của giáo hội đem bán cho nông dân với giá cao. B. Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.
C. Thông qua Hiến pháp mới tuyên bố chế độ cộng hòa.
D. Thông qua luật giá tối đa và lương tối đa cho công nhân.
Câu 13: Sự kiện mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp 1789 là gì?
A. Vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp.
B. Đẳng cấp thứ 3 tuyên bố là Quốc hội.
C. Vua và quý tộc đàn áp cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân.
D. Quần chúng nhân dân tấn công ngục Baxti và giành thắng lợi.
Câu 14. Vì sao phái Giacobanh sụp đổ?
A. Mâu thuẫn nội bộ trong phái Giacobanh.
B. Giai cấp tư sản phản động tiến hành đảo chính.
C. Phái Giacobanh bị mất niềm tin của quần chúng nhân dân.
D. Phái Giacobanh chỉ lo củng cố quyền lực không chăm lo đến đời sống nhân dân.
Câu 15. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là
A. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp
B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp
C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới
D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng
Câu 16: Lực luong giữ vai trò là động lực trong các cuộc cách mạng tư sản là
A. quý tộc mới B. tư sản.
C. chủ nô D. quần chúng nhân dân.
Câu 17: Điểm khác nhau cơ bản về tính chất của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì?
A. Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không triệt để
B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến.
D. Cách mạng Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, cách mạng Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến.
Câu 18: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp đã thể hiện mặt tiến bộ ở điểm nào?
A. Đề cao quyền tự do, bình đẳng của con người B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tu sản.
D. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp vô sản.
Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản về lực lượng lãnh đạo của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì?
A. Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không triệt để
B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến.
D. Cách mạng Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, cách mạng Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến.
Câu 20. Điểm khác nhau cơ bản về hình thức của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì?
A. Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không triệt để
B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến.
D. Cách mạng Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, cách mạng Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-06T15:27:39+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:28:44+00:00

  11.D Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc CMTS.

  12.A Tịch thu ruộng đất của giáo hội đem bán cho nông dân với giá cao.

  13.D Quần chúng nhân dân tấn công ngục Baxti và giành thắng lợi.

  14.A Mâu thuẫn nội bộ trong phái Giacobanh.

  15.D Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng.

  16.D Quần chúng nhân dân.

  17.A Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không triệt để.

  18.A Đề cao quyền tự do, bình đẳng của con người.

  19.B Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

  20.C Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )