Câu 13: Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. Đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Câu 14: Ai là người căn dặn các quan trong triều:

Question

Câu 13: Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”.
Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 14: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông
của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.
A. Lê Thái Tổ
B. Lê Thánh Tông
C. Lê Nhân Tông
D. Lê Hiển Tông
Câu 15: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban
hành dưới thời vua nào?
A. Lê Thái Tổ
B. Lê Nhân Tông
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Thái Tông
Câu 16: Để nhanh chóng hồi phục công nghiệp, Lê Thái Tổ đã cho bao nhiêu
lính về quê làm nông nghiệp sau khi chiến tranh
A. 25 vạn lính về quê làm nông nghiệp
B. 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp
C. 52 vạn lính về quê làm nông nghiệp
D. 30 vạn lính về quê làm nông nghiệp
Câu 17: Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?
A. Văn Đồ
B. Vạn Kiếp
C. Thăng Long
D. Các nơi trên
Câu 18: Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ
An) là nơi:
A. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán
B. Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch
C. Tập trung các ngành nghề thủ công
D. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa
Câu 19: Tầng lớp nào là tầng lớp phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã
hội phong kiến coi trọng?
A. Nông dân
B. Thương nhân, thợ thủ công
C. Nô tì
D. Các tầng lớp trên
Câu 20: Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?
A. Bị chết nhiều
B. Bỏ làng xã tha phương cầu thực
C. Quan lại không cần nô tì nữa
D. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô tì hoặc bức dân
làm nô tì.

in progress 0
aihong 1 năm 2021-10-16T19:24:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:25:23+00:00

  Câu 13: Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. Đúng hay sai?

  A. Đúng B. Sai

  Câu 14: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.

  A. Lê Thái Tổ B. Lê Thánh Tông C. Lê Nhân Tông D. Lê Hiển Tông

  Câu 15: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào? A. Lê Thái Tổ B. Lê Nhân Tông C. Lê Thánh Tông D. Lê Thái Tông

  Câu 16: Để nhanh chóng hồi phục công nghiệp, Lê Thái Tổ đã cho bao nhiêu lính về quê làm nông nghiệp sau khi chiến tranh

  A. 25 vạn lính về quê làm nông nghiệp B. 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp C. 52 vạn lính về quê làm nông nghiệp D. 30 vạn lính về quê làm nông nghiệp

  Câu 17: Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?

  A. Văn Đồ B. Vạn Kiếp C. Thăng Long D. Các nơi trên

  Câu 18: Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:

  A. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán B. Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch C. Tập trung các ngành nghề thủ công D. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa

  Câu 19: Tầng lớp nào là tầng lớp phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng?

  A. Nông dân B. Thương nhân, thợ thủ công C. Nô tì D. Các tầng lớp trên

  Câu 20: Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?

  A. Bị chết nhiều

  B. Bỏ làng xã tha phương cầu thực

  C. Quan lại không cần nô tì nữa

  D. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô tì hoặc bức dân làm nô tì.

  0
  2021-10-16T19:26:05+00:00

  Câu 13: Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. Đúng hay sai?

  A. Đúng

  B. Sai

  (“Ngụ binh ư nông”: gửi quân ở nhà nông)

  Câu 14: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.

  A. Lê Thái Tổ

  B. Lê Thánh Tông

  C. Lê Nhân Tông

  D. Lê Hiển Tông

  Câu 15: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

  A. Lê Thái Tổ

  B. Lê Nhân Tông

  C. Lê Thánh Tông

  D. Lê Thái Tông

  Câu 16: Để nhanh chóng hồi phục công nghiệp, Lê Thái Tổ đã cho bao nhiêu lính về quê làm nông nghiệp sau khi chiến tranh

  A. 25 vạn lính về quê làm nông nghiệp

  B. 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp

  C. 52 vạn lính về quê làm nông nghiệp

  D. 30 vạn lính về quê làm nông nghiệp

  Câu 17: Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?

  A. Văn Đồ

  B. Vạn Kiếp

  C. Thăng Long

  D. Tất cả các nơi trên

  Câu 18: Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:

  A. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán

  B. Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch

  C. Tập trung các ngành nghề thủ công

  D. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa

  Câu 19: Tầng lớp nào là tầng lớp phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng?

  A. Nông dân

  B. Thương nhân, thợ thủ công

  C. Nô tì

  D.  Tất cả các tầng lớp trên

  Câu 20: Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?

  A. Bị chết nhiều

  B. Bỏ làng xã tha phương cầu thực

  C. Quan lại không cần nô tì nữa

  D. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô tì hoặc bức dân làm nô tì.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )